Skip to main content

Правила внутрішнього розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора ТОВ “Артсмайл” від

«___»_______________ 20__ року № _____

Правила внутрішнього розпорядку та надання платних стоматологічних послуг 

(введені в дію з «___» ____________ 20__ р.)

………….. – 200_ р.

 

Преамбула

Цей документ (далі Правила), затверджений наказом керівника Пожидаєвої М.К. “Артсмайл” (далі Підприємство), є нормативним документом, який регламентує внутрішній режим та особливості надання платних стоматологічних послуг у ТОВ «Артсмайл»  (далі Кабінет, Центр, Клініка).

1. Загальні положення

1.1. Всі медичні стоматологічні послуги в Кабінеті здійснюються за плату та відповідно до затвердженого прейскуранту.

1.2. З огляду на те, що Кабінет є медичним закладом, окремі вимоги поширюються на його пацієнтів і відвідувачів, зокрема, з дотримання тиші, техніки безпеки, режиму перебування тощо.

1.3. Підприємство не несе відповідальності за збереження грошей, цінних речей і одягу пацієнтів (відвідувачів), за винятком тих, які були передані на відповідальне зберігання.

1.4. Інформація про споживчі властивості та безпеку медичних послуг, що надаються в Кабінеті, доводиться у “Куточку споживача”, під час медичних консультацій, а в окремих випадках – у спеціальних формулярах.

1.5. Інформація про засновника та керівництво Підприємства, ліцензію на медичну практику, медичний персонал, сертифікати на медичні засоби та обладнання, гарантійні зобов’язання, прейскурант цін, діючі дисконтні програми відкрита для ознайомлення для всіх відвідувачів.

1.6. Стандарти якості стоматологічних послуг, що надаються у Кабінеті відповідають вимогам  наказу МОЗ України від 28.12.2002 р. за № 507.

2. Медичний персонал

2.1. Співробітники Підприємства у своїй роботі завжди дотримуються принципів професійності, сумлінності, доброзичливості та професійної етики щодо кожного пацієнта. Етичні та деонтологічні норми поширюються також і на відносини між членами трудового колективу Підприємства.

2.2. При здійсненні професійних обов’язків медичний персонал Кабінету виконує вимоги чинного законодавства України з охорони праці, правила техніки безпеки, санітарії та дезинфекції, а також протипожежної і технічної безпеки.

2.3. Трудові відносини на Підприємстві регламентуються чинним законодавством України, у т. ч. Кодексом законів про працю, Колективною угодою, трудовими угодами, внутрішніми нормативними актами (наказами та розпорядженнями).

2.4. Функціональні обов’язки та вимоги до зовнішнього вигляду кожного з працівників Кабінету, визначаються відповідною посадовою інструкцією. Медичний персонал завжди повинен мати чистий та охайний зовнішній вигляд.

3. Режим роботи

  • У Кабінеті встановлений наступний режим роботи:

         пн. – сб. з 9:00 до 20:00. Неділя – вихідний.

Адміністрація Підприємства може встановлювати спеціальний режим роботи у вихідні та святкові дні.

3.2. Персонал, що приймає участь в обслуговуванні пацієнтів, повинен знаходитися на робочому місці за 30 хвилин до початку прийому.

3.3. Графік роботи та особливості запису пацієнтів до окремих фахівців визначається адміністрацією Підприємства.

3.4. Лікарі мають право не приймати пацієнтів, які без повідомлення спізнилися на прийом більш ніж на 45 хвилин. Прийом пацієнтів, що спізнилися може переноситися на більш пізній час або іншу дату.

4. Оформлення документів на пацієнтів

4.1. На кожного пацієнта заводиться медична документація, перелік і форми якої розроблені та затверджені адміністрацією Підприємства із урахуванням вимог чинного законодавства України.

4.2. При оформленні медичної документації збирається не тільки інформація про загальний стан здоров’я, специфічні реакції та особливості організму кожного пацієнта, а ще й персональні дані.

4.3. Персональні дані необхідні для забезпечення оперативного зв’язку з кожним пацієнтом на випадок порушення плану лікування, термінів проходження окремих процедур, а також для можливого вирішення  юридичних питань у майбутньому.

4.4. Кожний пацієнт зобов’язаний повідомити медперсоналу достовірну  інформацію про стан свого здоров’я та свої персональні дані, в іншому випадку з Підприємства знімається юридична відповідальність за виникнення позаштатних ситуацій у лікуванні або зниження його ефективності.

4.5. Відмова пацієнта від підтвердження особистим підписом правдивості своїх персональних даних є підставою для відмови від подальшого надання стоматологічних послуг, за винятком випадків, коли така відмова може загрожувати життю пацієнта та здоров’ю населення.

4.6. Якщо при самостійному оформленні анкет (іншої документації) або відповіді на питання лікаря (його асистента) пацієнт невпевнений у правильності своєї відповіді, він повинен сповістити про це лікаря.

 5. Лікуючий лікар

  5.1. Лікуючий лікар з тієї чи іншої спеціальності може обиратися безпосередньо самим пацієнтом або призначатися адміністратором (реєстратором) Кабінету у відповідності із причиною звернення пацієнта чи вільністю спеціаліста.

5.2. Пацієнт вправі вимагати заміни лікаря на будь-якому етапі лікування.

5.3. Якщо пацієнт не виконує медичних приписів (рекомендацій) лікаря або Правил внутрішнього розпорядку, лікар має право відмовитися від подальшого ведення цього пацієнта, крім випадків, коли життю та здоров’ю такого пацієнта загрожує небезпека.

5.4. Лікар і Підприємство не несуть відповідальності за стан здоров’я пацієнта чи ефективність його лікування у випадку відмови останнього від виконання медичних приписів (рекомендацій) або порушення пацієнтом визначеного та погодженого з ним плану лікування.

6. Особливості надання стоматологічних послуг

6.1. Всі стоматологічні втручання здійснюються відповідно до затверджених нормативів (стандартів) МОЗ України.

6.2. Надання стоматологічних послуг починається тільки після письмового оформлення персонального інформаційного блока медичної документації на пацієнта.

6.3. Перед початком лікування лікар повинен погодити з пацієнтом план лікування, а також одержати його письмову згоду на складні стоматологічні втручання у виді особистого підпису пацієнта (його уповноваженого представника) у відповідній документації (відповідно до  окремого переліку). У деяких випадках, навіть погоджений план лікування може коректуватися, про що пацієнта обов’язково повідомляють.

6.4. У випадку виникнення сумнівів щодо дієздатності пацієнта, лікар повинний сповістити про це своє керівництво. Згода на медичне втручання неповнолітнім оформляється відповідно до п. 7 даних Правил.

6.5. До проведення медичного втручання пацієнту необхідно доступно пояснити мету, сутність і строки запропонованих обстежень, лікувальних заходів, а також повідомити про можливі ускладнення та ризики. Якщо пацієнт не погоджується на застосування при лікуванні необхідних методів профілактики ускладнень (у т. ч. встановлення  конструкцій), то у медичній картці письмово фіксується факт інформування пацієнта про можливість збільшення ризику настання ускладнень у майбутньому. Лікарю також рекомендується взяти підпис пацієнта про ознайомлення із такими наслідками.

6.6. Якщо, у зв’язку з особливостями (у т. ч. анатомічними) ротової порожнини, зубів, ясен, попередньо встановлених конструкцій або загального стану здоров’я пацієнта, є протипоказання або ризики ускладнень, чи прогнозується неефективність лікування, лікар повинний діяти відповідно до  конкретної стоматологічної ситуацій, а не задовольняти примхи пацієнта. При узгодженні з пацієнтом плану лікування лікар повинен намагатися випередити можливі конфліктні ситуації у майбутньому шляхом обрання найбільше правильного і виправданого методу (-ів) лікування.

6.7. При здійсненні своєї діяльності медичний персонал повинен чітко дотримуватися встановлених чинним законодавством стандартів (нормативів) щодо методів діагностики та лікування.

6.8. Для лікування (обстеження) пацієнтів можуть використовуватися лише препарати і матеріали, що купуються для Кабінету централізовано Підприємством.

6.9. У випадку виникнення конфліктної ситуації з пацієнтом із приводу якості, порядку, терміну лікування, внесення важливих змін у раніше погоджений план лікування, призупинення (припинення) лікування, а також висування вимог про негайну заміну  лікуючого лікаря, медичний персонал, зобов’язаний дотримуватися медичної етики та запобігати розвитку конфлікту, а також письмово (доповідною запискою) повідомити про це керівництво.

6.10. При незгоді пацієнта з доводами та поясненнями лікуючого лікаря у ситуаціях, зазначених у п. п. 6.6. Правил, лікар має право відмовитися від подальшого лікування, взяти з пацієнта письмову розписку про відмову від лікування на запропонованих лікарем умовах, або скласти за участю 2-х свідків акт, якщо пацієнт не хоче давати таку розписку.

6.11. У випадках, коли пацієнт не виконує медичних указівок лікаря, порушує встановлений режим лікування, проведення лікувальних процедур і втручань, лікар письмово сповіщає про це керівництво і робить відповідний запис у медичній картці пацієнта.

6.12. Пацієнт може в будь-який момент відмовитися від подальшого лікування, про що він повинний письмово (заявою) повідомити лікуючого лікаря та адміністрацію Кабінету.

7. Надання стоматологічних послуг неповнолітнім

7.1. Надання стоматологічних послуг неповнолітнім пацієнтам здійснюється тільки за письмовою згодою їх законних представників (одного з батьків, усиновлювачів, опікунів), яка заноситься до медичної картки, спеціального формуляра чи надається у вигляді окремого документа.

7.2. Згода на надання стоматологічних послуг неповнолітньому оформляється при наявності в його законного представника документів, що підтверджують наявність родинних зв’язків (свідоцтво про народження дитини, паспорт батька або матері зі штампом) або документів про визнання його повноважень з опіки.

7.3. Після підписання представником згоди на лікування неповнолітнього пацієнта, подальше його лікування здійснюється  відповідно до  положень даних Правил.

 8. Обов’язки пацієнтів

8.1. Пацієнти зобов’язані дотримуватися рекомендацій та приписів лікуючого лікаря з питань лікування, режиму харчування, а також експлуатації встановлених стоматологічних конструкцій.

8.2. При перебуванні в Кабінеті не порушувати правила внутрішнього розпорядку, не курити та не смітити у приміщеннях.

Пацієнтам забороняється:

 • заходити до медичних кабінетів у брудному чи мокрому верхньому одязі, шапках, куртках та пальтах з хутра та шкіри тощо;
 • приходити на прийом у стані алкогольного сп’яніння, чи під дією наркотичних або токсичних речовин;
 • приймати самостійно медичні засоби, що не були призначені лікуючим лікарем;
 • порушувати правила експлуатації та догляду за встановленими ортопедичними , іншими стоматологічними конструкціями;
 • палити у невстановлених місцях
 • вести відео зйомку в приміщенні клініки і вживати дії, які можуть привести до розголошення медичної таємниці інших пацієнтів.

8.4. Пацієнтам не рекомендується:

 • зазначати (повідомляти) неправдиві дані про себе та стан свого здоров’я;
 • пропускати або спізнюватися на прийоми до лікаря;
 • пропускати заплановані профілактичні та інші огляди, консиліуми;
 • недотримуватися рекомендацій та порад лікуючого лікаря.

   9. Гарантійні зобов’язання

9.1. Умови та термін дії гарантійних зобов’язань на виконані в Кабінеті стоматологічні роботи, затверджуються окремим положенням з урахуванням положень чинного законодавства.

9.2. Термін дії гарантійних зобов’язань не може бути меншим, чим той, що передбачений чинним законодавством, а на окремі види робіт Кабінет може давати збільшені терміни гарантії.

9.3. Якщо при узгодженні плану лікування, у випадках, передбачених п. п. 6.6. Правил, пацієнт усе ж наполягає на проведенні медичних втручань або робіт, що виходять за межі сприятливого прогнозу щодо їхньої ефективності або досягнення бажаного результату, пацієнт підписує відмову від гарантійних зобов’язань щодо обраного ним плану лікування.

9.4. Для збереження гарантійних термінів установлених  конструкцій (пломби, прямі та непрямі реставрації, коронки, вініри, імпланти, мостоподібні, знімні, умовно-знімні протези, тощо) необхідно ОБОВ`ЯЗКОВО раз на 6 місяців відвідувати стоматолога задля планового огляду. В разі, якщо пацієнт нехтує цим відвідуванням – гарантійні зобов`язання з клініки знімаються. 

 10. Порядок оплати

10.1. Оплата за надані послуги проводиться щоразу після проведення втручання. Порядок і терміни оплати можуть передбачатися письмовою угодою (договором) між Кабінетом і пацієнтом.

10.2. У випадку оплати по безготівковому розрахунку послуги надаються після 100 % передоплати. За згодою керівництва Кабінету можлива відстрочка платежів.

10.3. У межах спеціальних програм пацієнтам можуть надаватися знижки, розмір і порядок надання яких визначається керівництвом Підприємства.

10.4. Пацієнтам, які є громадянами інших країн і мають медичну страховку, рекомендується до початку лікування з’ясувати можливість оплати лікування зі своєю страховою компанією.

10.5. У випадку відмови пацієнта від прийняття якісних робіт, що виконані на 70 та більш відсотків, передоплата за вже понесені витрати виконавця не повертається.

10.6. Стягнення з пацієнтів заборгованості за виконані роботи відбувається на умовах, передбачених чинним законодавством України.

11. Прикінцеві положення

11.1. Внесення будь-яких змін або доповнень до даних Правил здійснюються на підставі наказу директора Підприємства.

11.2. За невиконання або неналежне виконання положень даних Правил медичний персонал несе дисциплінарну або матеріальну відповідальність за збитки (шкода), заподіяні Підприємству або пацієнту.

11.3. Правила ознайомлення, видачі та зберігання медичної документації регламентуються окремою інструкцією.

11.4. Кожному пацієнту доводяться основні положення даних Правил щодо його прав і обов’язків. З повним текстом Правил пацієнт може ознайомитися в “Куточку споживача” Кабінету.

11.5. Випадки, що не врегульовані даними Правилами, регулюються чинним законодавством України.

logo

Стоматологія – це наука, що має на увазі не тільки лікування зубів, а й мистецтво, яке повертає їм красу. Стоматолог – це художник, що творить на стику медицини, естетики та сучасної інженерії. Лікар творчо підходить до процесу відновлення зуба, використовуючи для цього найсучасніші і якісні матеріали і технології.

Усі права захищені. Використання інформації без посилання на сайт заборонено! Сайт розроблено рекламним агентстством UKR-WEB